Village Family Success Center

Li Pran Yon Vilaj Pou Leve Yon Timoun

FSC VIZYON

Sant Siksè pou Fanmi (FSC) se katye kote rasanbleman kote nenpòt rezidan nan kominote a ka ale pou sipò, enfòmasyon ak sèvis. Apwòch la FSC se kolaborasyon. Li gen ladan rezidan lokal yo, fanmi yo ak moun ki soti nan diferan mache nan lavi ki moun ki ka itilize fòs yo / konpetans yo rezoud pwoblèm. Konsepsyon ak livrezon FSC afime ak ranfòse idantite kiltirèl ak divèsite; anplwaye FSC reprezante kilti, etnisite, ak makiyaj kominote y ap sèvi a. Nan Village Family Success Center, nou gen yon gwo popilasyon ayisyen ak panyòl. Anplwaye FSC yo pale franse, kreyòl, angle ak panyòl. Jefferson Park Ministries, Inc. se ajans plon ki sipèvize Vil Siksè Fanmi Sant lan nan tèt ansanm avèk United Way nan Greater Union County.

sa nou fè

Misyon nou an

Avèk kominote a ke yo defini kòm nenpòt anviwònman kote moun ap viv, travay, oswa aprann, objektif la ak misyon Village Family Success Center se anpeche abi ak neglijans timoun, anseye ladrès ke paran yo ak timoun yo ka bezwen pou yo reyalize siksè nan lavi chak jou yo ak otorize fanmi yo nan lòd pou yo vin endepandan. Sant lan pran angajman pou sèvi tout moun ak fanmi Union County nan bay sèvis konplè ki konsantre sou otonòm otonòm, konpasyon ak otodeterminasyon. Vil Siksè Family Center swiv prensip Sipò pou Fanmi Pratik pou asire ke tout moun ak fanmi yo trete avèk respè pandan nap ede yo atenn pwòp objektif yo.
Copy of VFSC5

Aksè swen sante

Fanmi yo fè tès depistaj chak jedi epi fanmi ki kalifye yo enskri pou NJ Family Care nan sant lan atravè yon patenarya avèk Well-Care. Sant lan bay enfòmasyon ki gen rapò ak lòt pwoblèm sante timoun, matènèl ak fanmi ak kolaborasyon espesifik ak Sante manman ak timoun ak lopital espesyalize timoun yo.
Copy of VFSC13

Defann moun

Kòm yon pwogram kominote ki baze sou, FSC a se nan bezwen konstan nan dènye enfòmasyon sou sèvis ak pwogram ki disponib nan kominote a konekte fanmi yo nan tan nan difikilte. Anplis enfòmasyon ak referans, sant la dwe anbrase apwòch otonòm pou ede fanmi yo defann pou kont yo.

Pwogram ki baze sou konpetans

Sant Vilaj Siksè Fanmi an te alantou devlopman ladrès sosyal atravè atelye edikasyonèl ak aktivite gwoup sipò pou bay eksperyans aprantisaj sosyal bay moun ak fanmi yo. Gwoup ladrès lavi nou yo vize ranfòse koneksyon sosyal, detèminasyon paran ak konpetans emosyonèl.

Lidèchip Paran yo

Sant siksè vilaj fanmi an baze sou prensip lidèchip pataje pou asire ke fanmi yo vin yon pati nan sant la lè yo bay fidbak, entrain sou apwòch ki pi bon pou travay avèk kominote a. Vilaj la gen yon aktif Paran Advisory Board (PAB) ki reyini yon fwa chak mwa pou ede anplwaye yo jwenn yon pi bon konpreyansyon sou kominote a ...

Kiyes nou ye?

Village Family Success Center se yon kominote ki pa gen pwofi ki baze sou kote rasanbleman ki finanse nan fon ke Depatman Timoun ak Fanmi yo bay. Objektif Sant Siksè Fanmi Vilaj la se anrichi lavi timoun ak granmoun nan rann fanmi yo ak katye yo pi solid. Vil Fanmi Siksè Sant aplike pwogram fòmasyon ak prèv ki baze sou estrateji, pratik ak pwogram ki baze sou rezilta ak pèmèt tout segman nan yon kominote yo dwe aktivman angaje nan chanje anviwònman yo.
Copy of VFSC2

objektif nou yo

Village Family Success Center se yon sant kominotè ki baze nan fon Depatman Timoun ak Fanmi yo bay bay resous ak sipò pou fanmi yo anvan yo twouve yo nan kriz. Sant Siksè Fanmi yo ofri sèvis prevansyon prensipal abi timoun bay fanmi yo epi reyini rezidan kominotè konsène yo, lidè yo, ak ajans kominotè yo pou adrese pwoblèm ki menase sekirite ak estabilite fanmi yo ak kominote a. Pa gen okenn pri pou jwenn aksè nan Sant Siksè Fanmi yo ofri (FSCs).

Objektif Sant Fanmi Siksè Vilaj la se anrichi lavi timoun ak granmoun nan rann fanmi yo ak katye yo pi solid nan aplikasyon pwogram ak sèvis ki vize pou otorize tout segman nan kominote a. Siksè fanmi Vilaj la se yon mak Jefferson Park Ministries, yon ajans byen koni ki te kreye an 2002 pa defen Catherine R. Saintilien pou sèvi kominote imigran yo. Siksè fanmi nou Sant Siksè Fanmi an se pami premye salè ke Eta a te aplike an 2008 pou ranfòse fanmi yo epi ankouraje byennèt timoun nan kominote a. Sant lan gen idantite pwòp li yo ak opere kòmsadwa prensip yo sipò fanmi an.

Vil Fanmi Siksè Sant sèvi anpil moun ki gen konpetans nan lang limite, ap viv nan oswa anba nivo povwete a, yo majinal travay, pap travay oswa nan risk pou yo chomaj. Sèvis Vilaj Siksè Fanmi yo disponib inivèsèl pou tout kominote a. Rekritman ak angaje nouvo fanmi se pa yon pwoblèm - se sant la li te ye nan tout zòn nan pa bouch, pa radyo, jounal ak importance kominote a. Tout sèvis debaz yo delivre nan FSC - swa dirèkteman, oswa pa referans bay founisè sèvis yo. 

Vle Aprann Plis Enfòmasyon Sou Resous nou yo?

kalandriye

Evènman kap vini yo

fr_FRKreyol