Li Pran Yon Vilaj Pou Leve Yon Timoun

FSC VIZYON

“Family Success Center” (FSC) se yon sant kote tout moun ka vin chèche sipò, enfòmasyon ak sèvis. Misyon FSC a, se bay fanmi yo gwo jarèt pou kapab jere timoun yo nan bon kondisyon. Ekip nou yo pale Fransè, Kreyòl ak Espanyòl. Tout moun k ap travay nan Sant la reprezante popilasyon nou sèvi a pou nou ka ede kominote a pi byen. Sant lan sèvi tout moun ak tout fanmi ki nan zòn Union County. Nou bay sèvis ki baze sou konpasyon, detèminasyon ak respè.

Sa nou fè

Misyon nou

Avèk kominote a ke yo defini kòm nenpòt anviwònman kote moun ap viv, travay, oswa aprann, objektif ak misyon Sant la se anpeche abi ak neglijans timoun, anseye ladrès ke paran yo ak timoun yo ka bezwen pou yo reyalize siksè nan lavi chak jou yo ak otorize fanmi yo nan lòd pou yo vin endepandan. Sant lan pran angajman pou sèvi tout moun ak fanmi Union County nan bay sèvis konplè ki konsantre sou otonòm otonòm, konpasyon ak otodeterminasyon. Village Family Success Center swiv prensip Sipò pou Fanmi Pratik pou asire ke tout moun ak fanmi yo trete avèk respè pandan nap ede yo atenn pwòp objektif yo.
Copy of VFSC5

Aksè swen sante

Nou fil asirans sante pou moun nan sant lan chak jedi ak kolaborasyon Well-Care. Pou plis enfòmasyon ak asistans sou pwogram Wellcare a, ou ka rele nou nan nimewo sa: 908-469-9508 oubyen vizite sit entènèt sa: Njfamilycare.gov. Nan sant la nou bay enfòmasyon tou sou timoun, fanm ansent ak fanmi ki gen pwoblèm sante. Mete sou sa, chak mwa nou fè gwoup fòmasyon sou nitrisyon pou moun ki vin chèche manje nan sant lan. Pwogram manje a fèt chak dezyèm ak twazyèm jedi nan mwa a.
Copy of VFSC13

Defann moun

Paske nou se yon sant kominotè nou toujou mete enfòmasyon nou yo ajou espesyalman enfòmasyon sou sèvis ki disponib nan kominote a yon fason pou nou kapab sèvi fanmi yo pi byen. Apre enfòmasyon ak referans, nou ede fanmi yo jwenn sèvis yo bezwen. Nou akonpanye fanmi yo nan lòt ajans pou ede yo defann tèt yo pou rive jwenn bonjan sèvis. Nou fè fòmasyon sou kòman yo ka plede pou tèt yo. Nou akonpanye yo lè yo bezwen sèvis nan lòt ajans. Nou asiste yo lè yo refize ba yo sèvis yo merite.

Pwogram fòmasyon

Nou bay fòmasyon sou koneksyon sosyal ak konpetans. Gen anpil aktivite nou fè nan kominote a tankou fowòm sou fanmi, prevansyon sou abi ak neglijans sou timoun. Men yon lis pwogram fòmasyon nou gen nan sant lan:

Paran-lidè

Sant lan travay pou devlope sans lidèchip kay paran yo pou pèmèt patisipasyon yo nan chanjman kominote an. Sant lan gen yon komite sipò ki reyini yon fwa nan mwa pou wè sa kominote a bezwen. Gwoup sa jwe yon gwo wòl nan bay enfòmasyon, kreye aktivite ak lòt bagay ankò. Sant lan toujou bezwen moun ki pou entegre gwoup la pou nou ka ranfòse relasyon nou nan kominote a. Si ou vle fè pati gwoup sa, rele nan: 908-469-9508 oubyen ekri nou nan: [email protected], [email protected], [email protected]

Kiyes nou ye?

Village Family Success Center se yon kominote ki pa gen pwofi ki baze sou kote rasanbleman ki finanse nan fon ke Depatman Timoun ak Fanmi yo bay. Objektif Village Family Success Center a se anrichi lavi timoun ak granmoun nan rann fanmi yo ak katye yo pi solid. Village Family Success Center aplike pwogram fòmasyon ak prèv ki baze sou estrateji, pratik ak pwogram ki baze sou rezilta ak pèmèt tout segman nan yon kominote yo dwe aktivman angaje nan chanje anviwònman yo.
Copy of VFSC2

Objektif nou yo

“Village Family Success Center” se yon sant kominotè DepatmanTimoun ak Fanmi Eta New Jersey mete kanpe pou bay fanmi yo enfòmasyon ak sipò anvan yo tonbe nan tètchaje. Sant lan fè fòmasyon pou paran yon fason pou kwape abi k ap fèt sou timoun. Nan sant sa, tout sèvis gratis. Objektif: “Village Family Success Center” se pou fè fanmi yo vin pi djanm yon fason pou yo ka pran responsabilite yo san yo pa depann de moun. Pou sa rive fèt, nou pran tout dòleyans popilasyon an, nou analize yo epi nou rive mete sou pye pwogram avèk sèvis ki reponn ak bezwen moun ki nan kominote a. Sant lan fè pati ajans ki rele Jefferson Park Ministries ki te pran nesans nan lane 2002 ak yon gwo potorik fanm, Catherine Saintilien. Li te mete òganizasyon sa sou pye pou sèvi imigran Ayisyen yo. “Village Family Success Center” ki chita kò li anndan Jefferson Park Ministries se yonn nan premye sant Eta New Jersey te kreye nan lane 2008 yon fason pou ranfòse fanmi yo. Sant lan gen pwòp idantite li epi travay sou prensip pou sipòte lafanmi. Sant lan sèvi anpil moun ki pa pale anglè. Anpil nan moun sa yo ap viv nan kondisyon difisil. Limitasyon pou pale anglè fè yo paka jwenn bon travay ki reponn ak bezwen yo. Sant lan la pou ede tout moun ki bezwen sèvis. Yonn di lòt, nan radyo, nan jounal, bouch an bouch, moun yo ap rakonte kalite bon travay sant lan ap fè nan kominote a. Travay nou yo baze sou bezwen kominote a. Mete sou sa, si gen yon sèvis nou pa bay nan sant la, ekip nou an ap konekte w ak lòt biwo pou rive jwenn sèvis ou bezwen an. “Village Family Success Center” se pou fè fanmi yo vin pi djanm yon fason pou yo ka pran responsabilite yo san yo pa depann de moun. Pou sa rive fèt, nou pran tout dòleyans popilasyon an, nou analize yo epi nou rive mete sou pye pwogram avèk sèvis ki reponn ak bezwen moun ki nan kominote a. Sant lan fè pati ajans ki rele Jefferson Park Ministries ki te pran nesans nan lane 2002 ak yon gwo potorik fanm, Catherine Saintilien. Li te mete òganizasyon sa sou pye pou sèvi imigran Ayisyen yo. “Village Family Success Center” ki chita kò li anndan Jefferson Park Ministries se yonn nan premye sant Eta New Jersey te kreye nan lane 2008 yon fason pou ranfòse fanmi yo. Sant lan gen pwòp idantite li epi travay sou prensip pou sipòte lafanmi. Sant lan sèvi anpil moun ki pa pale anglè. Anpil nan moun sa yo ap viv nan kondisyon difisil. Limitasyon pou pale anglè fè yo paka jwenn bon travay ki reponn ak bezwen yo. Sant lan la pou ede tout moun ki bezwen sèvis. Yonn di lòt, nan radyo, nan jounal, bouch an bouch, moun yo ap rakonte kalite bon travay sant lan ap fè nan kominote a. Travay nou yo baze sou bezwen kominote a. Mete sou sa, si gen yon sèvis nou pa bay nan sant la, ekip nou an ap konekte w ak lòt biwo pou rive jwenn sèvis ou bezwen an.

Objektif Sant Fanmi Siksè Vilaj la se anrichi lavi timoun ak granmoun nan rann fanmi yo ak katye yo pi solid nan aplikasyon pwogram ak sèvis ki vize pou otorize tout segman nan kominote a. Siksè fanmi Vilaj la se yon mak Jefferson Park Ministries, yon ajans byen koni ki te kreye an 2002 pa defen Catherine R. Saintilien pou sèvi kominote imigran yo. Siksè fanmi nou Sant Siksè Fanmi an se pami premye salè ke Eta a te aplike an 2008 pou ranfòse fanmi yo epi ankouraje byennèt timoun nan kominote a. Sant lan gen idantite pwòp li yo ak opere kòmsadwa prensip yo sipò fanmi an.

Vil Fanmi Siksè Sant sèvi anpil moun ki gen konpetans nan lang limite, ap viv nan oswa anba nivo povwete a, yo majinal travay, pap travay oswa nan risk pou yo chomaj. Sèvis Vilaj Siksè Fanmi yo disponib inivèsèl pou tout kominote a. Rekritman ak angaje nouvo fanmi se pa yon pwoblèm - se sant la li te ye nan tout zòn nan pa bouch, pa radyo, jounal ak importance kominote a. Tout sèvis debaz yo delivre nan FSC - swa dirèkteman, oswa pa referans bay founisè sèvis yo. 

Kontakte nou si w bezwen plis enfòmasyon sou sèvis nou yo?

kalandriye

Evènman kap vini yo

fr_FRKreyol