À propos de nous

KI SA NOU Fè

Tout sant yo patage menm vizyon, menm misyon epi sèvis nou bay yo fè pati senk faktè sa yo ki pèmèt fanmi an vinn pi fò. Tout sa nou fè nan sant la baze sou ranfòse lafanmi. Pwogram nou yo fokis sou prevansyon pou kapab wè konpetans timoun yo, sa paran yo konnen nan leve timoun, epi bay sipò nan moman difisil. Se konsa nou define fason nou bay sèvis nou yo. Se sou senk faktè sa yo pwogram nou yo baze: “konpetans sosyal ak emosyonèl timoun, konesans paran sou levasyon timoun, koneksyon sosyal, fòs paran pou jere pwoblem ak sipò nan moman difisil” Ekip nou an ak volontè yo travay anpil ak fanmi yo pou fè yo vinn pi dyanm pandan yo ap itilize modèl sa.

Copy of VFSC5

Aksè swen sante

Fanmi yo fè tès depistaj chak jedi epi fanmi ki kalifye yo enskri pou NJ Family Care nan sant lan atravè yon patenarya avèk Well-Care. Sant lan bay enfòmasyon ki gen rapò ak lòt pwoblèm sante timoun, matènèl ak fanmi ak kolaborasyon espesifik ak Sante manman ak timoun ak lopital espesyalize timoun yo.
Copy of VFSC13

Defann moun

Kòm yon pwogram kominote ki baze sou, FSC a se nan bezwen konstan nan dènye enfòmasyon sou sèvis ak pwogram ki disponib nan kominote a konekte fanmi yo nan tan nan difikilte. Anplis enfòmasyon ak referans, sant la dwe anbrase apwòch otonòm pou ede fanmi yo defann pou kont yo.

Pwogram ki baze sou konpetans

Sant Vilaj Siksè Fanmi an te alantou devlopman ladrès sosyal atravè atelye edikasyonèl ak aktivite gwoup sipò pou bay eksperyans aprantisaj sosyal bay moun ak fanmi yo. Gwoup ladrès lavi nou yo vize ranfòse koneksyon sosyal, detèminasyon paran ak konpetans emosyonèl.

Lidèchip Paran yo

Sant siksè vilaj fanmi an baze sou prensip lidèchip pataje pou asire ke fanmi yo vin yon pati nan sant la lè yo bay fidbak, entrain sou apwòch ki pi bon pou travay avèk kominote a. Vilaj la gen yon aktif Paran Advisory Board (PAB) ki reyini yon fwa chak mwa pou ede anplwaye yo jwenn yon pi bon konpreyansyon sou kominote a ...

Kiyes nou ye?

Village Family Success Center se yon kominote ki pa gen pwofi ki baze sou kote rasanbleman ki finanse nan fon ke Depatman Timoun ak Fanmi yo bay. Objektif Sant Siksè Fanmi Vilaj la se anrichi lavi timoun ak granmoun nan rann fanmi yo ak katye yo pi solid. Vil Fanmi Siksè Sant aplike pwogram fòmasyon ak prèv ki baze sou estrateji, pratik ak pwogram ki baze sou rezilta ak pèmèt tout segman nan yon kominote yo dwe aktivman angaje nan chanje anviwònman yo.
Copy of VFSC2

Bon jan aksyon

Madan D.S. se yon manman 6 timoun. Nan mwa Avril 2020 an li pèdi travay li akoz viris Corona a. Li aplike pou asistans leta ak lòt travay, men anyen pa janm mache. Nan mwa Jiyè ekip sant lan edel jwenn travay nan yon faktori. Madanm D.S kontan anpil, epi kontinye vinn nan sant lan pou benefisye lòt kalte sèvis.

Madan S. se yon manman 2 timoun ki vinn nan sant lan pou asistans pou konbat vyolans domestik. Li te fatige viv nan lari epi li pa gen mwayen pou ede timoun li yo. Ekip nou an ede li aplike pou sèvis leta, tankou jwenn kòb pou lwe yon kay pou li sispann viv nan lari ak timoun yo. Nou te rive konekte li ak yon avoka pou jwenn asistans legal sou dosye imigrasyon.

Madan A.R. vin nan Sant la pou assistans pou kay. Li pèdi travay li akoz Korona Viris la. Madan A.R. ansent, li gen pou akouche nan mwa sa a. Ekip la ede madan A.R. aplike pou l jwenn kòb pou peye kay pou yo pa mete li deyò. Kounye a Madan A.R ap resevwa kòb nan men leta, epi ap tann pou yo rele li al travay. Madan A.R. rive jwenn lòt bagay nan sant la tankou kouchèt pou ti bebe, ak rad. Madan A.R. te pèdi mari li nan nan Korona Viris nan mwa Mas 2020.

Mesye J.J. te vinn nan sant la pou li aplike pou sipò paske li pa gen papye epi li vle gen mwayen pou okipe fanmi li. Ekip nou an fèl pale avèk yon avoka. Sant la ap travay avèk li epi bal referans pou zafè legal yo. Mesye JJ nan tout aktivite ak fòmasyon kap fèt nan sant la.

7 Novanm 2019 Mr. G.J vinn nan sant lan pou aplike pou travay. Ekip la ede li ranpli aplikasyon pou konpayi OTG, walgreens ak yon faktori. Apre 3 semenn Mr. G.J jwenn travay.

Mr. R.W. te bouke ak tout bagay ki tap pase nan vi li. Li divòse epi li pèdi kay li. Ti kòb li resevwa a pa ase pou li kouvri depans li yo. Kounye a mèt kay kote li rete a rele li nan tribinal. Ekip la te travay avèk Mesye R.W. epi li te jwenn yon kay kote yo te peye tout kòb pou li te ka rantre nan kay la. Mesye R.W. kapab kenbe kay la paske li nan pri kote li ka peye li. Mesye R.W. te kontan jwenn City Hall peye $1000 pou li epi yon lòt ajans te ede li tou pou li te ka rantre nan kay la. Mr. R.W. rantre nan kay nan mwa Mas 2020.

Nan mwa Desanm 2019 la, nou ede anpil moun pou travay. 30 moun te fè rezime yo, aprann kòman pou yo aplike pou travay. Majorite nan yo jwenn entèvyou. Chache travay tounen yon bezwen nan kominote nou an. Moun yo ap chache kòman pou yo aplike paske anpi l nan yo pa pale anglè epi yo pa konn kòman pou yo rampli aplikasyon travay la sou entènèt, yo konte sou nou pou nou ede yo.

Madan D.C. vinn nan sant la pou yo ede li. Li sòti Sendomeng. Li marye, epi li gen yon timoun. Malerezman madan D.C. se yon viktim vyolans domestik. Li te viktim fizikman, moralman ak mantalman. Ekip nou te bay madan D.C enfòmasyon sou sèvis legal, ranpli fòm pou li ka jwenn kay epi al akonpanye li nan yon lòt biro ki rele Proceed ki jere kesyon Abi. Madan D.C. te bay mari li a yon kanpe lwen. Li vinn jwenn travay ak yon kay. Madan D.C al nan Proceed pou jwenn ak yon pwofesyonèl pou li ak pitit li paske yo te afekte mantalman.

fr_FRKreyol